Betygssättning

Kurser vid Ekonomihögskolan betygssätts enligt den målrelaterade skalan A-U(F):

Betyg Procent Karaktäristik
A
Utmärkt
100-85 Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B
Mycket bra
84-75 Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C
Bra
74-65 Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D
Tillfredsställande
64-55 Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E
Tillräckligt
54-50 Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer.
U(F)
Otillräckligt, underkänt
49-0 Ett resultat som är otillräckligt.

Det är examinator som bestämmer om det är lämpligt att omvandla de moment som betygssätts under en kurs till 100 poäng för att enkelt fördela betyg enligt ovan, eller om det är mer lämpligt att använda ovanstående skala som en procentuell fördelning av betyg.

Helhetsbetyg på kurs

När samtliga prov inom en kurs är klara räknas ett helkursbetyg ut. Betyget baserad på de graderade (A-E) proven inom kursen.

Disciplinåtgärder mot plagiat och fusk

Alla misstankar om fusk och plagiat i samband med examination ska anmälas till universitetets disciplinnämnd. Om studenter fälls för fusk eller plagiat kan de stängas av från studier under en angiven tidsperiod.

Processen för den som misstänks för fusk

Kan jag överklaga mitt betyg?

Det finns inga möjligheter att överklaga examinators (lärarens) beslut om betyg (Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 och 4 §§)

Kan jag begära omprövning av betygsbeslutet?

Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § finns en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om:

  • beslutet är uppenbart oriktigt, och
  •  beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och
  • ändringen inte innebär att betyget sänks

Begäran om omprövning görs på en blankett som du får där du hämtar ut din tenta. 

Hämta ut din tenta

Senast uppdaterad: 2020-05-19