Internationella ackrediteringar

Kvalitet och utveckling

Ekonomihögskolan är en av cirka 150 handelshögskolor runt om i världen som är både EQUIS och AMBA-ackrediterade.

Ekonomihögskolans ackrediteringar stärker vårt varumärke och ökar attraktionskraften bland studenter, lärare och forskare. Det är också väldigt ofta en förutsättning för samarbeten med de bästa ekonomi- och handelshögskolorna runt om i världen.

Ekonomihögskolan lägger mycket fokus på arbetet med ackrediteringar, som i grunden handlar om att säkra kvalitén på våra utbildningar, vår forskning och på hur vi samverkar med omgivande samhälle. Själva ackrediteringsprocessen manar till kontinuerlig utveckling och internationalisering av vår verksamhet och medverkar till att vi håller strategiskt fokus i vårt arbete.

Om EQUIS

Ekonomihögskolan har varit EQUIS-ackrediterad sedan 2001.

EQUIS är ett omfattande institutionellt ackrediteringssystem för universitet och högskolor inom business och management. EQUIS drivs av en internationell stiftelse, EFMD, med säte i Bryssel. En EQUIS-ackreditering garanterar en noggrann kvalitetskontroll och benchmarking av skolan gentemot internationella standarder när det gäller styrning, program, studenter, lärarkåren, forskning, internationalisering, etik, ansvar och hållbarhet samt praktiskt engagemang i världen utanför akademin.

EQUIS utvärderar organisationen som en helhet - inte enstaka utbildningar. Vår internationaliseringsprocess väger tungt i utvärderingen, eftersom internationell samverkan och utbyte ses som en nödvändighet i dagens globala värld.

EQUIS vill se en balans mellan en hög akademisk nivå och professionell relevans och därför är en bred och stark kontaktyta till affärslivet ett lika stort krav som framgångsrik forskning. EQUIS fäster också vikt på skapandet av en inlärningsmiljö som uppmuntrar till utveckling av studenternas färdigheter inom ledarskap och entreprenörskap och som främjar studenternas känsla för globalt ansvar. EQUIS söker också efter innovationer i alla dess bemärkelser, inte minst vad gäller i utformning av program och pedagogik.

Läs mer om EQUIS

Om AMBA

Ekonomihögskolan erhöll sin första AMBA-ackreditering sommaren 2019.

AMBA syftar till att upprätthålla standarder och främja innovation globalt inom avancerade managmentutbildningar. AMBA ackrediterar MBA, DBA och masterprogram. Endast program som visar högsta standard inom bland annat undervisning, lärande, karriärutveckling och anställningsbarhet samt samverkan mellan studenter, alumni och arbetsgivare kan bli AMBA-ackrediterade.

AMBA har särskilt tittat på Ekonomihögskolans masterprogram i Management, MiM. AMBA beskriver Ekonomihögskolans undervisning som välprofilerad och forskningsbaserad samt internationell och tvärvetenskaplig till sin natur vilket hjälper studenterna att nå nyckelpositioner i näringslivet och samhället.

Läs mer om AMBA

Kontakt

Kristina Eneroth
Universitetslektor, docent

kristina.eneroth@rektor.lu.se
Telefon: +46 46 222 44 49, +46 22 244 49 , +46 70 879 13 95

Kristina Eneroth

Fakulteter och utbildningar vid Lunds universitet utvärderas nationellt inom ramen för Lunds universitets egna långsiktiga kvalitetsarbete, t.ex. EQ11, men även av UKÄ, Universitetskanslerämbetet.

Ekonomihögskolan är den enda fakulteten inom Lunds universitet som genomgår internationella utvärderingar av sin verksamhet.

Senast uppdaterad: 2019-08-22