Leadership Academy och Nordea  

nordea möjliggör ledarskapsutbildning för lundAstudenter 

I tätt samarbete med Nordea ger Ekonomihögskolan Leadership Academy. Det framgångsrika konceptet som varje år utbildar ledare i studentaktiva organisationer bygger bland annat på gästföreläsningar med näringslivschefer.

Jenny Lundvall, biträdande chef för Nordeas södra region, gästföreläste på Leadership Academy i november 2020. Fokus låg på utvecklingsarbete, strategier och hur Nordea ser på samarbetet med Leadership Academy och Ekonomihögskolan, vilket är ett mycket viktigt samverkansprojekt för Nordea. 

– Vi hämtar inspiration från studenterna och håller oss uppdaterade bland framtidens medarbetare. Vi på Nordea tycker det är oerhört viktigt att bidra ute på marknaden och tack vare Leadership Academy når vi ut med vår kompetens inom ledarskap. En stor organisation som Nordea har väldigt många ledare inom många områden, allt ifrån Retail till HR och IT. Vi ser också det här programmet som en möjlighet till kunskapsutbyte då vi tar hjälp av universitetet för att fortbilda våra befintliga ledare och medarbetare. Ett uppskattat inslag i våra ledares vardag!

Leadership Academy, en förmån 

Jenny menar att det är en förmån att få träffa kompetenta studenter, inte bara i samband med gästföreläsningar utan även genom det mentorskap med skuggning som löper parallellt under Leadership Academy. Oavsett vilken utbildning det handlar om, teknik, ekonomi eller något annat, så är ledarskapet detsamma eftersom det handlar om människor. För att leda människor behöver ledaren en verktygslåda att plocka ur och ju mer konkreta frågeställningar man kan jobba med i samband med skuggningen, desto bättre blir det, tycker Jenny.

– Det kan vara övningar för teamet, kommunikation, retorik, värderingar, strategier eller annat som känns relevant för den unga ledaren. Jag är gärna ett bollplank när de ställs inför situationer som kräver deras ledarskap. Då finns jag bara ett telefonsamtal bort.

Transparens och inkludering, centralt i Nordeas ledarskap

Bland de frågor som studenterna ställde under gästföreläsningen fanns bland annat frågan om hur man får in transparens inom en organisation och hur man jobbar med det på Nordea. Jenny anser att det är lätt att ta input från någon som oftast håller med men att det egentligen är bättre, och ett bättre ledarskap, att bredda referensgruppen och att alltid ha olika personligheter i en organisation. Transparens är också en viktig förutsättning för att bygga förtroende, det att vara transparent med information, strategier, planer och hur ledningsgruppen ser på saker. Ju mer organisationen vet om vad som är på gång desto mer arbetsro skapas och medarbetarna kan fokusera på det som är deras uppgift, att träffa kunder och göra affärer. Metoder för detta är månatliga möten på de olika kontoren vilket blir ett givande utbyte i båda riktningar. Ledningen får viktig input direkt från verksamheten och medarbetarna på kontoren får veta vad som är på gång på ledningsnivå. En sådan strategi bygger förtroendet långsiktigt, menar Jenny.

Nordea jobbar också med så kallad ”utökad regionledning”, vilket innebär att medarbetare bjuds in från regionen, exempelvis en kontorschef eller en rådgivare, att delta aktivt i regionledningens arbete för en dag.

– Självklart håller vi hårt på den personliga sekretessen och diskuterar då aldrig enskilda medarbetare. Men förutom det så är vi helt öppna med allt och medarbetaren är med i dialog och beslutsfattande precis som vi övriga i ledningsgruppen, berättar Jenny.

Förutom transparens lyfter Jenny inkludering som en mycket viktig del av Nordeas interna ledarskapsutveckling. Då medarbetare inkluderas i olika projekt eller arbetsgrupper, ökar deras incitament även för att leverera, samt att det utvecklar dem i deras dagliga arbete. Det ger bättre förutsättningar, helt enkelt. Jenny nämner som exempel ett tillfälle då Nordea stod inför beslutet att stänga ett av två kontor i Helsingborg och samla alla medarbetare på samma kontor. Flytten skulle innebära en del negativa konsekvenser som färre mötesrum, fler medarbetare på mindre arbetsyta och högre ljudvolym i öppet kontorslandskap. 

– Vi var transparenta med all information till alla berörda. Kostnadsbesparing, ritningar, arbetsmiljögenomgångar, fackliga dialoger etc. Därefter överlät vi i stort sett beslutet till dem. Idag är flytten genomförd och det har blivit en väldigt bra miljö för samarbete, kompetens och erfarenhetsutbyte. Personalen har varit lösningsinriktad och istället för att bara framföra en synpunkt som klagomål, så har de kommit med förslag på en lösning. Ett riktigt bra exempel på när medarbetare inkluderades och själva ägde frågan, säger Jenny. 

Under 2021

Slutligen, vad händer under 2021? Jenny håller kvar vid Nordeas strategier för inkludering och berättar att de gärna tillsätter någon arbetsgrupp/fokusgrupp när de står inför beslut som påverkar medarbetarna. De vill då säkerställa att arbetsgruppen är bred sett till bakgrund, erfarenhet och kompetens. 

– Under senhösten 2020 har vi jobbat med vår regionala strategi för 2021 och bland annat samlat 25 av våra medarbetare för en heldag tillsammans med oss i regionledningen, berättar Jenny. Vi har satt många mål att genomföra under 2021, kopplade till våra fokusområden arbetsglädje, kundnöjdhet och prestation. Flera av initiativen har kommit direkt från denna arbetsgrupp. Det ska bli väldigt roligt att få genomföra allt detta tillsammans under året!

Jenny Lundvall är biträdande regionschef på Nordea och delaktig i Leadership Academy på Ekonomihögskolan 2020-2021. 

Nordea på Ekonomihögskolan

Förutom att Nordea tar aktiv del i Leadership Academy och är huvudsponsor för utbildningen är de ett av Ekonomihögskolans partnerföretag.

Leadership Academy

Leadership Academy på Ekonomihögskolan är en ledarskapsutbildning för studenter vid Lunds universitet som bygger på en idé om att studenter i ledande positioner kan lära, både av varandra, men även av erfarna lärare och coacher inom ledarskap.  

Senast uppdaterad: 2021-02-09