Examen och disputation

Forskarutbildning vid Ekonomihögskolan

Doktorsexamen

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 hp. Efter att ha avslutat sin forskarutbildning erhåller man en doktorsexamen.

Doktorsavhandling

I utbildningen ingår en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Här presenteras forskningsområdet och resultaten. Avhandlingen kan framställas i form av en monografi eller i form av ett antal artiklar som har publicerats under forskarutbildningen, sammanläggningsavhandling

Disputation

Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation då doktoranden lägger fram sin avhandling för allmän granskning. En opponent har som uppgift att särskilt granska och opponera på avhandlingen. En betygsnämnd bestående av minst tre personer ska betygsätta och godkänna avhandlingen.

Licentiatexamen

Man kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp. En sådan examen kan avsluta en utbildning eller avläggas då man kommit halvvägs till en doktorsexamen. Den vetenskapliga avhandlingen kallas då licentiatavhandling som presenteras och examineras i seminariesammanhang.

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid som äger rum i slutet av maj varje år. Då belönar universitetet dem som genomgått forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling. Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet.

Vid samma tillfälle hyllar universitetet framstående forskare från andra universitet och andra personer, genom att utse dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare generationer promoverar man de som för 50 år sedan fick sin doktorstitel till jubeldoktorer.