Arbetet i teman

Institute for Public Affairs fokuserar just nu främst på följande tre teman:

Berättelsen om framtiden i Sverige

Temaledare: Andreas Bergh

Det finns många berättelser – eller narrativ – om Sverige, vad Sverige har varit och vad Sverige håller på att bli: Berättelser om det sammanhållna folkhemmet och den nationella gemenskapen kring TV-programmet Hylands hörna och strävan efter villa och Volvo. Berättelser om de ökande klyftorna mellan rik och fattig och mellan stad och land. Berättelser om ökad polarisering och ett Sverige som är trasigt. Berättelser om Sveriges kulturella särart, om Sverige som IT-nation och Sverige som rasistiskt. 

I detta tema vrider vi och vänder på dessa och andra berättelser. Hur väl stämmer de? Vilka alternativa berättelser finns? Runt temat samlas människor som är nyfikna på, eller själva bedriver, forskning som underbygger, nyanserar eller vänder upp och ned på de allmänt spridda berättelserna om Sverige. Vilka berättelser kommer att prägla framtidens Sverige?

Krishantering

Temaledare: Fredrik NG Andersson

Samhällsekonomiska kriser är relativt vanliga. Enbart under 2000-talet har världsekonomin varit utsatt för tre kriser:

  • den internationella finanskrisen 2008/09,
  • den europeiska skuldkrisen 2010–15
  • och den globala coronapandemin.

Kriserna är kostsamma för samhället. Tillväxten sjunker och arbetslösheten ökar. Människors hälsa försämras under kriser och antalet självmord ökar. Politiskt skapar kriser en grogrund för ökad populism och extremism. Trots att kriser är vanliga och kostsamma är samhället ofta oförberett när krisen kommer. I detta tema ställer vi oss om det går det att förbättra samhällets krisberedskap? Kan vi förbereda oss för framtida kriser? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från historien?

Tillit, styrning och ledarskap

Temaledare: Louise Bringselius

Redan i mitten av 1900-talet pekade många forskare på hur organisationer kunde uppnå bättre resultat genom att delegera beslutsmandat till medarbetare och klienter. Sedan dess har otaliga studier pekat i samma riktning. Ändå har offentlig sektor i dag problem med detaljstyrning, överdriven formalisering och en övertro på incitament och tävling.

Studier visar att detta ofta hämmar, snarare än sporrar, utveckling. I flera forskningsfält har forskare därför hävdat, sedan över två decennier tillbaka, att tillit behöver erkännas som en organiserande princip i samhället och den professionella logiken lyftas fram. Både Sverige och Danmark har genomfört tillitsreformer, med syfte att stötta arbetet för en sådan tillitsbaserad styrning, där avbyråkratisering är en del. Som en del i detta arbete inrättades den statliga utredningen Tillitsdelegationen i Sverige. I dag bär akademin arbetet vidare.

Inom detta tema diskuterar vi vad den tillitsbaserade styrningen innebär i teori och praktik, med syfte att mötas över forskningsfält och mellan akademi, praktik och politik. Vi diskuterar även svensk förvaltningsmodell och förvaltningskultur mer allmänt.

Kommunnätverk för tillitsbaserad styrning och ledning – möte 11 maj

Inom ramen för dessa teman genomförs seminarier, workshops och nätverksmöten med mera.

Kontakt

Louise Bringselius
Docent i organisation och ledning (företagsekonomi)
louise.bringselius@fek.lu.se

Andreas Bergh
Docent i nationalekonomi
Anderas.bergh@nek.lu.se

Fredrik NG Andersson
Docent i nationalekonomi
Fredrik_n_g.andersson@nek.lu.se

Tre teman, tre sätt att organisera oss:

Institute for Public Affairs arbete i teman är organiserat kring följande tre huvudsakliga delar:

Workshops och lärandenätverk med forskare, politiker, förvaltning och företrädare för offentlig sektor, näringsliv och andra intressenter

Webbsända policysamtal och annan medverkan i samhällsdebatt och forskningskommunikation

Policy papers (en rapportserie där forskning och policyrekommendationer presenteras i koncentrerat format).

Senast uppdaterad: 2021-05-12