Kommitté för jämställdhet och likabehandling

Kommittén för jämställdhet och likabehandling har under fakultetsstyrelsen ansvar för att universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (PE 2011/177) implementeras och efterlevs inom fakulteten, samt att åtgärder angivna i fakultetens jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan implementeras i verksamheten. Vidare ska nämnden stödja och sprida kunskap om jämställdhet och lika villkor och informera om det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som bedrivs vid fakulteten, föreslå och initiera olika åtgärder samt samordna resultatuppföljning.

Kommittén består av en ordförande, en arbetsgivarrepresentant (lärare alt. TA) för varje institution/motsvarande, samt tre studeranderepresentanter. Vidare har personalorganisationerna rätt att utse vardera en företrädare som ledamot i kommittén.

En majoritet av ledamöterna ska vara lärare.

Ordförande och arbetsgivarrepresentanter utses av Fakultetsstyrelsen.

Kristina Artsberg, ordförande, Företagsekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen
Ellen Hillbom, Ekonomisk-historiska institutionen
Cécile Brokelind, Institutionen för handelsrätt
Miranda Kajtazi, Institutionen för informatik
Niklas Hallberg, Företagsekonomiska institutionen
Åsa Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Martin Önnerfors, Lunds doktorandkår
Molly Backman, Lundaekonomernas studentkår
Matilda Eklund, Lundaekonomernas studentkår

Senast uppdaterad: 2020-01-09