Kommitté för jämställdhet och likabehandling

Kommittén för jämställdhet och likabehandling har under fakultetsstyrelsen ansvar för att universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (PE 2011/177) implementeras och efterlevs inom fakulteten, samt att åtgärder angivna i fakultetens jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan implementeras i verksamheten. Vidare ska nämnden stödja och sprida kunskap om jämställdhet och lika villkor och informera om det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som bedrivs vid fakulteten, föreslå och initiera olika åtgärder samt samordna resultatuppföljning.

Kommittén består av en ordförande, en arbetsgivarrepresentant (lärare alt. TA) för varje institution/motsvarande, samt tre studeranderepresentanter. Vidare har personalorganisationerna rätt att utse vardera en företrädare som ledamot i kommittén.

En majoritet av ledamöterna ska vara lärare.

Ordförande och arbetsgivarrepresentanter utses av Fakultetsstyrelsen.

Kristina Artsberg, ordförande, Företagsekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen
Ellen Hillbom, Ekonomisk-historiska institutionen
Olof Jakobsson, Institutionen för handelsrätt
Miranda Kajtazi, Institutionen för informatik
Charlotta Levay, Företagsekonomiska institutionen
Erik Wengström, Nationalekonomiska institutionen
Marie Skougaard, TCO-OFR/S
Anna Welander, Lunds doktorandkår
Alice Hedlund, Lundaekonomernas studentkår
Louise Söderqvist, Lundaekonomernas studentkår

Senast uppdaterad: 2018-10-15