Bakgrund och mål

Bakgrund

I vår strävan att uppnå en global hållbar utveckling sker idag en snabb omställning mot mer hållbara organisationer. Detta innebär många utmaningar av olika karaktärer. En utmaning som både den enskilda organisationen (internt perspektiv) och dess externa intressenter (externt perspektiv) står mitt uppe i är hur man skall förstå, värdera och jämföra organisationers prestationer inom de olika hållbarhetsområdena (tex antikorruption, jämlikhet, mänskliga rättigheter, vattenanvändning, SDGs, hållbarhetsrisker).

Hur jämför man olika organisationers prestationer inom t ex. antikorruption och mänskliga rättigheter och hur kopplar man detta till värdeskapandeprocessen? Denna centrala utmaning är i fokus inom vårt samverkansinitiativ vars huvudsyfte är att bidra till att förbättra värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i den information som ligger till grund för att förstå och värdera hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna.

I detta samverkansinitiativ deltar forskare från i stort sett alla delar av universitetet tillsammans med nationella och internationella samverkanspartners vilka representerar myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv. Under tre år arbetar vi med att gemensamt dels identifiera forskning- såväl som policy-, lag- och utvecklingsbehov och dels aktivt delta i processen med att förbättra värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i information avseende hållbarhetsrelaterade prestationer.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-18