Tre nya grundkurser i affärsjuridik – inga juridiska förkunskaper krävs

Publicerad: 2018-04-04

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Institutionen för handelsrätt ger i höst tre nybörjarkurser inom affärsjuridikens område.

Handelsrätt: Dataskyddsjuridik, 15 hp

Höstterminen 2018, period 2

Den här kursen är schemalagd under sen eftermiddag och kan lämpa sig för parallell läsning för den ambitiösa studenten.

Personuppgifter är den nya oljan i en digital ekonomi, men hur skyddar vi den personliga integriteten? EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som börjar gälla 2018, ställer nya strikta krav på både företags och myndigheters hantering av personuppgifter. Företag som bryter mot GDPR kan drabbas av höga sanktionsavgifter på hundratals miljoner kronor. Dataskydd handlar emellertid inte bara om att undvika sanktioner. Genom god integritet kan företag och myndigheter också skapa värde. Under kursen tar vi även upp hur strategier för dataskydd kan användas för att bygga tillit och ge organisationen konkurrensfördelar.

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill arbeta som dataskyddsombud (Data Protection Officer) eller integritetsexpert (privacy professional). Kursen ger även kunskap som är värdefull för den som arbetar med digital tjänste- och affärsutveckling, personaladministration eller systemförvaltning på företag eller myndigheter.

Genom kursen får du fördjupade kunskaper i europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och praxis, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), men även annan unionslagstiftning, Europarådets konvention och kompletterande nationell lagstiftning. Inledningsvis förklaras sambandet mellan den särskilda dataskyddslagstiftningen och grundläggande fri- och rättigheter. Härefter behandlas olika centrala delar av dataskyddsrätten ur ett problembaserat perspektiv. Vi behandlar även informationssäkerhet samt hur strategier och ledningssystem för dataskydd fungerar i praktiken.

Undervisningen består av föreläsningar som varvas med praktiska gruppövningar och kursen examineras genom hemtentamen och inlämningsuppgifter. Schemat är i möjligaste mån anpassat för att kursen ska kunna läsas av den som är praktiskt verksam.

Den här kursen har inga akademiska förkunskapskrav.

Läs mer om kursen på lu.se

Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

Höstterminen 2018, period 2

Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.

  • Hur handläggs ett förvaltningsärende?
  • Hur överklagas ett myndighetsbeslut?
  • Vad får en kommun göra?
  • Hur överklagas kommunala beslut?
  • Kursen behandlar också offentlighet och sekretess.
  • Vad är en allmän handling?
  • Är en allmän handling alltid offentlig?

Den här typen av frågor besvaras under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Den här kursen har inga akademiska förkunskapskrav.

Läs mer om kursen på lu.se

Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs, 30 hp

Höstterminen 2018

Kursen består av två delkurser; Arbetsrätt I och Juridisk översiktskurs.

Delkurs I (Arbetsrätt I) innehåller en introduktion om rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning beträffande förenings- och förhandlingsrätten, medbestämmande, kollektivavtal, stridsrätt m.m. Vidare ingår den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, semester m.m. På den offentliga arbetsrättens område behandlas framförallt lagen om offentlig anställning.

Delkurs II är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken. Tyngdpunkten ligger på förmögenhetsrätten, särskilt avtalsrätt, köprätt och associationsrätt.

Den här kursen har inga akademiska förkunskapskrav.

Läs mer om kursen på lu.se

Kontakt

Sofia Rosendahl 
Studievägledare

sofia.rosendahl@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 95
 

Anmälan och antagning

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked. 

Sista anmälningsdag är 16 april 2018.