Hållbar utveckling i fokus för ny Sida-kurs i Afrika – och Lund

Publicerad: 2021-11-26

Många utvecklingsländer går framåt, medan andra står stilla eller hamnar på efterkälken. Transformationskapaciteten behöver förstärkas för att länderna ska kunna möta aktuella samhällsutmaningar. Därför har Sida nu tecknat ett fyraårigt avtal med Lunds universitet kring uppdragsutbildningar om innovation, transformation och resiliens för hållbar utveckling. Leverantör av kursen blir Ekonomisk-historiska institutionen vid Ekonomihögskolan

Kursen är en del av ett större projekt och syftar till att stärka kapaciteten att utveckla användandet av indikatorer för forskning, teknik och innovation i planering och policy på nationell, regional och kontinentnivå i Afrika. Den nya kursen ska bidra till projektets mål genom utbildning av yrkesverksamma i organisationer som verkar inom kontinentens nationella och regionala innovationssystem.

– Det är en ypperlig möjlighet för oss på Ekonomisk-historiska institutionen, men även för Ekonomihögskolan i stort, att ta del av och vara inblandade i verksamhet som har en direkt koppling till centrala aspekter av att försöka uppnå de globala utvecklings- och hållbarhetsmålen, säger docent Martin Andersson, som blir kursansvarig.

Målgruppen för kursen är mellanchefer, eller högre offentligt anställda, verksamma inom innovationspolicy och innovationsledning. Tjugo nyckelpersoner antas till varje kursomgång och de kommer förutom att få distansundervisning vara på plats i Lund fyra veckor samt göra studiebesök i Stockholm.

Genom kursen kommer deltagarna att få ökad kännedom om innovationers roll för resiliens och hållbar utveckling, samtidigt som de bygger upp ett värdefullt nätverk.

Läs hela artikeln på lu.se. Där finns också information om anmälan.

 

Martin Andersson

Universitetslektor och docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan

martin.andersson@ekh.lu.se

Martin Andersson i Lunds universitets forskningsportal