Vinnande bidrag 2019-2020

För 35e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor.

För läsåret 2019/2020 går priset till uppsatsen:

Constructing the Best of Both Worlds – A Case Study of Nurses’ Identification with Their Organisation and Profession, författad av Elin Gabrielsson och Paulina Pennanen, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Se prisets överlämnande och intervju med författarna till uppsatsen

Motivering

Att rekrytera och behålla personal är en rykande aktuell fråga, nästintill en ödesfråga, för stora delar av den offentliga välfärden. I denna uppsats riktas intresset mot hur sjuksköterskor identifierar sig med sin profession och sin arbetsplats samt hur denna identifieringsprocess kan påverkas av användning av social media. Enligt uppsatsens teoretiska referensram utgår vanligtvis liknande identifieringsprocesser i hur ”andra” upplever en yrkesgrupp eller en arbetsplats. Med andra ord blir det viktigt att kommunicera en bild av både ett yrke och en arbetsplats som kan bryta externt konstruerade bilder som anställda inte känner igen sig i. Författarna argumenterar för att de ger ett bidrag till vald teori genom att närmare studera vilken roll social media kan ha för att nyansera eventuella skevheter i hur identiteter för yrkesgrupper och arbetsplatser uppfattas.

Genom att peka på teoretiska luckor och koppla dessa till vad som kan vara viktigt att tänka på för att klokt möta den brännande kompetensförsörjningsfrågan, visar författarna på både möjligheten och styrkan i att använda sig av social media för att stärka sjuksköterskors profession och nyansera bilden av deras arbetsplats. De gör detta genom en gedigen teoretisk genomgång och analys, mogen och avstämd metodtillämpning samt en levande och bred empirisk återgivning.

Författarna konstaterar att den organisatoriska och den professionella identiteten är starkt sammanflätad och att användningen av social media har stärkt både sjuksköterskornas organisatoriska identitet och deras professionella. När båda dessa identiteter stärks ökar sannolikheten för att de stannar kvar på sitt arbete menar författarna. Avslutningsvis betonar de betydelsen av att anställda strategiskt jobbar med närvaron på social media för att förstärka ett internt identitetsarbete men också för att bättre möta framtida kompetensförsörjning.

För mer information kontakta kefu@kefu.se.

Juryn har bestått av

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region Skåne (mötets ordförande)
Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen
Andreas Bergh, docent, Nationalekonomiska institutionen
Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Maria Holm, biträdande förvalt.chef för Skol- och fritidsförvalt, Helsingborg stad
Annika Lagerlöw Ahola, enhetschef koncernstaben, Region Skåne
Dahlia Mukhtar-Landgren, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen
Björn Sjölin, ekonomichef, Skånes kommuner
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun
Anna Thomasson, docent, Företagsekonomiska institutionen
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun