Vinnande bidrag 2016-2017

För 32a gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor.  universitet.

För läsåret 2016/2017 går priset till uppsatsen:  "Ethics and Waiting Times – Incorporating theories of justice in an analysis of health care waiting times in Sweden", författad av Linn Mattisson, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds

Styrelsens motivering lyder:

Hur skattemedel skall fördelas och prioriteras inom den offentligt finansierade välfärden är en ständigt aktuell fråga. I denna vinnande uppsats riktar författaren intresset mot hur väntetider används för att fördela och prioritera hälso- och sjukvårdens resurser. Mer precist riktar författaren sitt intresse mot hur olika teorier om rättvisa och etiska principer kan användas för utformning av vårdens väntetider. 

I uppsatsens empiriska analyser görs med hjälp av uppsatsens teoretiska referensram olika skärningar av månatlig data på väntetider från Sveriges landsting/regioner mellan 2011-2017. Författaren konstaterar bland annat att nuvarande dominerande antaganden för utformning av väntetider inte fullt ut fångar den komplexitet som finns inom hälso- och sjukvården. Väntelistors utformning påverkas med andra ord av vilka rättviseperspektiv som tillämpas och den dominerande principen, att sätta nyttan i förarsätet, behöver kompletteras med andra rättviseperspektiv såsom vård på jämlika villkor. Författaren konstaterar också att det inte alltid är så tydligt hur hälso- och sjukvårdens etiska principer tillämpas vid utformning av vårdens väntelistor.

Sammanfattningsvis har författaren på ett välstrukturerat sätt tagit sig an en fråga av hög relevans där det teoretiska ramverket och de empiriska analyserna håller hög kvalitet. Författaren visar vidare förtjänstfullt på en god källkritisk förmåga och argumenterar adekvat och stringent för uppsatsens styrkor och svagheter.

Juryn har bestått av: 

Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne (ordf. KEFU) 
Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen
Carl Hampus Lyttkens, professor, Nationalekonomiska institutionen
Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen 
Annika Lagerlöw Ahola, enhetschef koncernstaben, Region Skåne.
Frida Lindkvist, stabschef SUS, Region Skåne
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomidirektör, Osby kommun
Therese Jephson, FoU-samordnare, Kommunförbundet Skåne
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun