Vinnande bidrag 2013-2014

För 29:e gången delar Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning (KEFU) ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi på totalt 20 000 kronor. 

För 2013/2014 delas priset lika mellan följande två uppsatser:
 
Regionplaner i Skåne – Är regionplaner ett verktyg för hållbar samhällsutveckling i Skåne, författad av Patrik Lundberg och Charlotte Olsson, Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola och
 
Ekonomiska incitament i primärvården och dess konsekvenser – en jämförande studie mellan Sverige och Nederländerna, författad av Sara Lundin, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.
 

Motivering

Motiveringen till Regionplaner i Skåne
 
”Samhällsplanering är viktigt och mycket av detta regleras i plan- och bygglagen. Stora delar av planeringen bryter emellertid de primärkommunala gränserna men i dagsläget är det endast Stockholmsområdet som har en regionplan för att reglera mellankommunala frågor. I denna uppsats ställer uppsatsförfattarna sig frågan om regionplaner kan vara något för Skåne. Författarna konstaterar att en regionplan ger ett antal fördelar framför mellankommunala samarbeten. Framförallt då en starkare grund genom den juridiska anknytningen. För att realisera dessa ambitioner krävs förankring och deltagande från kommunerna och författarna tror dessutom att en lagändring krävs för att skapa större genomslagskraft. Författarna ställer sig dock frågande till om Skåne är ett tillräckligt homogent område för en regionplan.
Uppsatsen behandlar ett ämne med hög relevans och beskriver på ett förtjänstfullt sätt framväxten av såväl planeringsteori som planeringspraktik. I uppsatsen lyfts också utvecklingsområden fram gällande den skånska kommunala och regionala planeringen.”
 

Motivering

Motiveringen till Ekonomiska incitament i primärvården och dess konsekvenser
 
”Denna uppsats belyser ett relevant ämne, nämligen hur produktion och konsumtion av primärvård kan förstås. Vilka är incitamenten och vilka konsekvenser får dessa för vårdens kostnader och utnyttjande? Uppsatsens ansats är att försöka besvara dessa frågor genom att göra en jämförande analys mellan Sveriges och Nederländerna, vilket är både ambitiöst och intresseväckande. Uppsatsen är väl disponerad och inte minst analysen är spännande att ta del av. Vidare har uppsatsens slutdiskussion bärighet för den situation som råder för de skånska beslutsfattarna. En spännande slutsats som författaren drar är att primärvården som vakt till resterande vård inte behöver vara kostsam. Författarna argumenterar för att en satsning på primärvården kan vara en god idé för att möjliggöra ökat vårdutnyttjande utan alltför stora kostnadsökningar som följd. 
 

Prisutdelning

Prisutdelningen sker vid KEFU-seminariet ”Styrning med indikatorer på kvalitet och effektivitet i vården” den 12/11, kl 13.30, Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC3:211, Tycho Brahes väg 1, Lund. För mer information kontakta Kefu@kefu.se.
 

Jury

Juryn har bestått av: 
 
Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad (ordf. KEFU) 
Per Magnus Andersson, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
Jan Eric Andersson, ledningsstrateg, Region Skåne.
Tomas Bergström, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen 
Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne 
Charlotta Karbassi, budgetchef, Region Skåne
Harald Lindström, direktör för ägarfrågor och strategiska investeringar, Region Skåne
Pia Lindvall-Bengtsson, kommundirektör, Osby kommun
Carl-Hampus Lyttkens, professor, Nationalekonomiska institutionen
Tony Muffins, förvaltningschef, Ängelholms kommun
Ylva Stubbegard, docent, Statsvetenskapliga institutionen 
Ulf Ramberg, universitetslektor, Institutet för ekonomisk forskning
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun