Vinnande bidrag 2010 - 2011

För 26:e gången delar Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi på totalt 20 000 kronor.

Första priset på 15 000 kr för läsåret 2010/2011 går till uppsatsen Att inte hälla salt på jordgubbarna. Systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetskultur inom en sjukhusorganisation, författad av Hampus Grahn, Peo Karlsson och Henrik Sjöholm vid institutionen för Service Management, Lunds universitet.

Andra priset, på 5000 kr, går till uppsatsen Osäkert (upp)handlingsutrymme - Om implementering av sociala hänsyn i offentlig upphandling författad av Linda Nyberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Motiveringen till första priset

”Systematiskt säkerhetsarbete har hög aktualitet och är en prioriterad angelägenhet inom många kommunala verksamheter. Med sin uppsats ger författarna en bild av vilka uttryck detta arbete kan ta sig och hur arbetet kan skapa en säkerhetskultur inom en sjukvårdsorganisation. Detta sker genom att författarna belyser både den administrativa ledningens och de professionella utövarnas förhållningssätt till systematiskt säkerhetsarbete. Intervjuerna fokuserar vilka faktorer och aktiviteter som är av betydelse för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. I en välskriven uppsats tillämpar författarna förtjänstfullt sitt teoretiska ramverk och belyser tydligt faktorers och aktiviteters olika för- och nackdelar. Uppsatsen karakteriseras av en metodologisk och teoretisk medvetenhet med påtagliga praktiska implikationer. Fördelarna med preventiva insatser lyfts fram samtidigt som de pekar på att sjukvårdens komplexa strukturer ofta gör säkerhetsarbetet reaktivt. Likaså diskuteras tidsproblematiken och utmaningen att ta bort den upplevda ’individbeskyllande kulturen’ genom att lyfta arbetet och göra det till en systemorienterad säkerhetsfråga. Sammantaget innehåller uppsatsen många praktiska lärdomar med bärighet för fortsatta diskussioner om systematiskt säkerhetsarbete.”

Motiveringen till 2:a priset:

"Går det att väva in sociala hänsyn i offentlig upphandling och vad skulle det i så fall innebära i praktiken? Och är det möjligt att på så sätt realisera demokratiska värden och målsättningar? Med dessa spännande frågor närmar sig författaren tre kommunala pionjärer på området och hur de tillämpar regelverket för att implementera social hänsyn i sina upphandlingar. Författaren visar bland annat att de enskilda aktörernas attityd till möjligheterna att föra in social hänsyn har stor betydelse vid upphandlingen. Regelverket kan upplevas snårigt och otydligt, men kan tack vare det också vara möjliggörande för att realisera social hänsyn i en kommunal kontext. I vilken mån detta handlingsutrymme används är ytterst en fråga för de förtroendevalda. Med en välskriven, reflekterande och strukturerad uppsats lyckas författaren skriva enkelt om ett komplext regelverk med en underliggande politisk sprängkraft.”