Kurser

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Fredagen den 5 maj 2023

Läs mer och anmäl dig nedan

Decentralisering i svenska kommuner och regioner har bl a inneburit att budgetansvar fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personer på verksamhetsnivå såsom skolor, bibliotek, tekniska enheter, stödfunktioner av olika slag i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av dessa personer har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor. För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna kurs. Kursen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och för- och nackdelar med olika sätt att styra.

Arbetsformer

Kursen omfattar en dag och består av såväl föreläsningar som gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen syftar till att ge personer som känner att de saknar tillräcklig ekonomisk kunskap, men som genom budgetansvar eller annat chefsarbete har behov av sådan kunskap, en första inblick inom området och en frivillig fördjupning. Kursen ska därmed skapa en ökad förståelse för de olika inslagen i kommunens eller landstingets ekonomistyrning och redovisning, och förbättrade möjligheter att kommunicera med utbildade ekonomer och utveckla sin egen verksamhet.

Kursledning

Caroline Hellström är universitetsadjunkt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där hon undervisar blivande ekonomer i redovisning och ekonomistyrning. Hon har inte enbart utbildat ekonomer utan har också studerat ekonomers yrkesroller. I sin forskning intresserar sig Caroline för samverkan mellan offentliga och ideella, frivilliga aktörer och andra aspekter av välfärdsstatens governance-problematik.      
 
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Ulf Ramberg är anställd som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf är forskningsledare för KEFU och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och nyckeltal i sin forskning. Han är författare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.
 
Mikael Hellström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Mikael Hellström är anställd vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mikaels ämnesområden är ekonomistyrning och organisation inom vilka han också undervisar i Lund. Han har under flera år bedrivit forskning rörande styrning av kommunal verksamhet och har disputerat på en avhandling om resultatstyrning och marknadsorientering i kommuner. Parallellt med forskningen medverkar Mikael också som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området. Han har också skrivit ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.

Kursinformation

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Tid
Fredag den 5 maj 2023      09.00-16.00

Plats
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Lokalen heter Allvar och ingång till lokalen sker via entrén till Inspira Restaurang & Café.. 

Avgift
Priset är 3 000 kronor inkl lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner /region i KEFU är 10 procent /deltagare.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/regionen möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Anmälan görs här

Kommunal koncernstyrning och bolagsstyrelsens arbetssätt

Tid och plats meddelas senare

Kommunal koncernstyrning och bolagsstyrelsens arbetssätt är en tvådagarskurs för dig som arbetar med koncern- och bolagsstyrning i kommunal sektor. Det kan vara i egenskap av politiker, styrelseledamot, verkställande direktör, ekonomichef, controller eller annan befattning där du arbetar med styrningen av eller inom den kommunala koncernen, särskilt de verksamheter som bedrivs i aktiebolag (direkt eller indirekt). Det övergripande syftet är att koppla ihop styrningen av den kommunala koncernen med styrningen och styrelsearbetet i de enskilda bolagen. 

Kursen inleds med en översikt över den historiska utvecklingen avseende hur kommunala koncerner växt fram genom etableringen av aktiebolag för kommunal och regional organisering av verksamheter. Kursen belyser och analyserar förutsättningar, karakteristik och utmaningar för bolags- och koncernstyrning i kommuner och regioner, med utgångspunkt från legala ramverk, organisationsstrukturer och arbetssätt, besluts- och rapportvägar med mera. Vidare får styrelsen en kritisk roll i dessa sammanhang då det inte enbart handlar om att förvalta en verksamhet utan att kraftfullt utveckla den för framtiden. Kritiska och aktuella utmaningar för styrelsearbetet, inte minst som en följd av mötet mellan olika legala ramverk (lagar för förvaltningsorganisationen respektive aktiebolagslagen) och olika verksamhetslogiker diskuteras.  

Genom denna kurs ska deltagaren få en djupare förståelse för koncernstyrning samt ägande och styrning av aktiebolag i kommuner och regioner. Fokus ligger på kommunala aktiebolag och den roll dessa har som en del av den kommunala koncernen, inklusive samspelet med den kommunala förvaltningsorganisationen, samt styrelsens roll i styrningen av dessa bolag. Därtill ger kursen kunskap om de lagar och regler som påverkar den kommunala koncernstyrningen.

Innehåll dag 1

Dag 1 innehåller bland annat en genomgång av:

Aktiebolaget

 • Aktiebolagslagen
 • Beslutande organ
 • Styrelsens ansvar
 • Revisorer

Kommunkoncernen

 • En ekonomisk enhet
 • Koncerninterna transaktioner
 • Lagar och regler
 • Rapportering

Koncernrapportering

 • Rapportvägar, tidsaspekter, kravställande

Innehåll dag 2

Dag 2 innehåller bland annat en genomgång av:

Styrelsearbetet

 • Styrelsens arbetssätt 
 • Styrelsens ansvars- och fokusområden

Koncernstyrning

 • God ekonomisk hushållning
 • Allokering av resurser
 • Centrala/lokala resurser samt risk för suboptimering

Arbetsformer

Kursen omfattar två dagar, och består av föreläsningar, workshops och deltagarpresentationer. En del av undervisningen sker i form av casediskussioner. På kursen kan också gäster medverka med praktiska utmaningar som deltagarna skall förhålla sig till. 

Kursledning

Mattias Haraldsson, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mattias är verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, med särskild inriktning mot kommunal ekonomi och redovisning. Mattias har också mångårig erfarenhet av kommunal revision. 

Ola Mattisson, ek dr, företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ola är verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan med intresse för styrning och ledning av offentliga organisationer. Ola undervisar inom strategi och management på skolans Masterprogram men är också verksam i Executive-program riktade mot aktiva praktiker.

Niklas Sandell, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Niklas är verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, med inriktning mot redovisning och finansiell kommunikation. Niklas har tidigare varit verksam som controller på Aspiro AB (publ.), och som utredare och revisor vid PwC.

Ekonomi och demokrati för nyvalda

Närmare detaljer meddelas senare