Ekonomi för verksamhetsansvariga

Kurs / start 18 november 2021

Decentralisering i svenska kommuner och regioner har bl a inneburit att budgetansvar fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personer på verksamhetsnivå såsom skolor, bibliotek, tekniska enheter, stödfunktioner av olika slag i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av dessa personer har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor. För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna digitala kurs. Kursen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och för- och nackdelar med olika sätt att styra.

Arbetsformer

Kursen omfattar tre digitala tillfällen och sex av oss inspelade filmer som deltagarna förväntas titta på. Vid de tre digitala tillfällena ges möjligheter att ställa frågor och deltagarnas egna problem tas upp och diskuteras.

Målgrupp

Kursen syftar till att ge personer som känner att de saknar tillräcklig ekonomisk kunskap, men som genom budgetansvar eller annat chefsarbete har behov av sådan kunskap, en första inblick inom området och en frivillig fördjupning. Kursen syftar till att skapa en ökad förståelse för de olika inslagen i kommunens eller regionernas ekonomistyrning och redovisning samt förbättrad möjligheter att kommunicera med utbildade ekonomer och därmed utveckla sin egen verksamhet.

Kursledning

Caroline Hellström, adjunkt, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Caroline är verksam som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. I sin forskning studerar hon relationen mellan organisationer i den offentliga respektive frivilliga sektorn, för närvarande med fokus på kommunala verksamheters samverkan med frivilliga organisationer. Caroline har skrivit ett antal rapporter, den senaste ”Den offentliga ekonomen”. Caroline är också ansvarig för redovisningsutbildningen på grundnivå vid Företagsekonomiska institutionen i Lund.

Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Ulf Ramberg är ek dr och anställd som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf är forskningsledare för KEFU och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och nyckeltal i sin forskning. Han är författare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.

Mikael Hellström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Mikael Hellström är anställd vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mikaels ämnesområden är ekonomistyrning och organisation inom vilka han också undervisar i Lund. Han har under flera år bedrivit forskning rörande styrning av kommunal verksamhet och har disputerat på en avhandling om resultatstyrning och marknadsorientering i kommuner. Parallellt med forskningen medverkar Mikael också som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området

Kursinformation

Tid

Kursen ges vid tre tillfällen, den 18 november, den 26 november samt den 3 december 2021 kl. 09.00-12.00. Filmerna kommer att finnas tillgängliga under hela den här perioden.

Plats: Via Teams

Avgift

Priset är 1 800 kronor inklusive studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlems-kommuner /region i KEFU är 10 procent /deltagare.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/landstinget möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

För att anmäla dig till kursen klistra in följande länk i din webbläsare

http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/455

Senast uppdaterad: 2021-09-28