Beskattningsrätt II, 15 hp

kurskod: HARG09

Kursens mål är att fördjupa studentens färdigheter i företagsbeskattning samt att träna metoder för analys av komplexa skatteproblem. Kursen bygger på följande delmoment; skatterättens metodlära, skatter & civilrätt, skatter & redovisning och skatteplanering.

Syftet med kursen är att deltagarna skall utveckla sin förmåga att självständigt lösa komplicerade skatterättsliga problem och göra kvalificerade bedömningar avseende beskattning av delägare i små- och medelstora företag. Det innebär bl.a. tolkning av skattelag, beskattning av vinstdispositioner, nationell och gränsöverskridande resultatutjämning, inkomstskattekonsekvenser vid omstruktureringar och företagsöverlåtelser samt frågor vid avancerad skatteplanering.

Kunskapen inhämtas genom att studera och analysera aktuella materiella frågor inom såväl svensk som internationell företagsbeskattning. Viktiga tolkningsfrågor samt skatte- och rättspolitiska frågor diskuteras också.

Deltagarna skall även erhålla sådan insikt om reglernas sociala och ekonomiska kontext som krävs för att förstå deras effekter och för att kunna föra diskussioner de lege ferenda.

Kursen ges tillsammans med kursen JUDN09 Allmän företagsbeskattning vid Juridiska institutionen.

Schema

HARG09 VT 2024 Schema kommer närmare kursstart

HARG09 HT 2023 Schema

Kursplan och kurslitteratur

HARG09 Kursplan

HARG09 VT 2024 Kurslitteratur

 

Johan Green
Utbildningsadministratör

johan.green@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 38 25
Rum: EC2-383