Ekonomidagen i Lund – mer om föreläsarna

Här hittar du mer information om föreläsarna och deras presentationer under Ekonomidagen i Lund 2019.

Den svenska sjukvårdens utmaningar förr och nu

Anders Anell är professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och ordförande i styrelsen för Myndigheten för Vårdanalys. Han har tidigare varit vd för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) åren 1992-2007.

I sin forskning intresserar han sig bland annat för organisation och styrning inom vården och effekter av ekonomiska och andra incitament.

Föreläsningen Den svenska sjukvårdens utmaningar förr och nu summerar hur vårdens utmaningar förändrats under senare decennier, hur styrningen av vården utvecklats och vilka effekterna blivit. Vad har blivit bättre respektive sämre i vården? På vilket sätt skiljer sig svensk vård från andra länder? Vilka nya styrmodeller har presenterats och vad är effekterna för vårdpersonal och patienter? Vad kan vi lära oss inför framtiden?

Läs mer om Anders Anells forskning

Visa mer 
Visa mindre 

E-hälsolösningar inom sjukvård i låginkomstländer

Bo Andersson är universitetslektor i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hans övergripande forskningsområde är den digitala transformation som organisationer genomgår, med specialfokus på mobila system och e-hälsa. Bo ingår i forskningsprojektet Supporting LIFE som undersöker hur mobila teknologier kan förbättra vården i Afrika söder om Sahara. Han leder även Amedic, ett forsknings- och utvecklingsarbete som är inriktat på långsiktigt och hållbart införande av e-hälsolösningar i låginkomstländer.

Föreläsningen E-hälsolösningar inom sjukvården i låginkomstländer är baserad på erfarenheter från Supporting LIFE och Amedic och handlar om de utmaningar som denna typ av e-hälsolösningar möter, men även om de möjligheter som finns.

Läs mer om Bo Anderssons forskning

Visa mer 
Visa mindre 

Panelsamtal: Den svenska sjukvårdens utmaningar

Thomas Berglund är civilekonom och tidigare vd och koncernchef för såväl sjukvårdsföretaget Capio som säkerhetsbolaget Securitas. Han medverkar tillsammans med fil. dr Anna Häger Glenngård och professor Nils-Eric Sahlin i det avslutande panelsamtalet om den svenska sjukvårdens utmaningar.

Suzanne Axell modererar samtalet. Hon är journalist och programledare för SVT:s Fråga Doktorn. Hon är även hedersdoktor i medicin vid Karolinska Institutet.

Om panelsamtalet: Den svenska sjukvården håller hög klass, men står inför stora utmaningar. I media rapporteras dagligen om stängda vårdplatser och långa köer. Det är svårt att få tid på vårdcentralen, samtidigt som nätläkare tycks ha obegränsat med tider. Nya tekniker och läkemedel möjliggör bättre behandlingar än någonsin, vilket ökar förväntningarna på att vården ska erbjuda dessa – helst utan att höja skatten eller patientavgifterna. Hur robust står sig det svenska sjukvårdssystemet inför dessa utmaningar? Ekonomen Anna Häger Glenngård, professorn i etik Nils-Eric Sahlin och Capios före detta VD Thomas Berglund diskuterar i ett samtal lett av Suzanne Axell (känd från SVT:s Fråga doktorn).

Visa mer 
Visa mindre 

Konkurrens i sjukvården: teori och praktik

Margareta Dackehag är verksam som forskare i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon forskar om olika aspekter av välfärdsstaten, med särskilt fokus på styrning av hälso- och sjukvårdsorganisationer och andra hälsorelaterade frågor. Föreläsningen Konkurrens i sjukvården: teori och praktik kommer att handla om vilka effekter konkurrens förväntas ha på sjukvården och i vilken utsträckning dessa effekter verkar omsättas i praktiken.

Föreläsningen bygger på nationalekonomisk forskning inom området och gör nedslag i både internationell forskning om konkurrens mellan sjukhus och svenska analyser av vårdval i primärvården. Vi diskuterar hur konkurrens påverkar vårdens kvalitet men också hur vårdgivare och patienter agerar (eller inte agerar). Föreläsningen belyser var forskningen står i dag och vilka frågor som behöver analyseras mer framöver.

Läs mer om Margareta Dackehags forskning

Visa mer 
Visa mindre 

E-hälsa i en svensk kontext

Gudbjörg Erlingsdottir är docent och universitetslektor i arbetsmiljöteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Hennes forskning är inriktad på förändrings- och organiseringsprocesser inom vårdsektorn, med särskilt fokus på e-hälsa och digitalisering. Hon har bland annat studerat vad vårdpersonal tycker om att patienter kan läsa det som står i deras journaler samt hur hemtjänstpersonal ser på e-hälsolösningar och hur de kan använda sig av e-tjänster i sitt arbete.

Just nu tittar hon på hur vården förändras när den blir digital – hur påverkar den vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö?

Föreläsningen E-hälsa i en svensk kontext kommer att handla om vad e-hälsa är och varför den blivit så viktig i den svenska vårdsektorn, vilka möjligheter och utmaningar den för med sig samt varför det är viktigt att se på e-hälsa ur flera olika perspektiv.

Läs mer om Gudbjörg Erlingsdottirs forskning

Visa mer 
Visa mindre 

Socioekonomiska skillnader i hälsa

Ulf Gerdtham är professor i hälsoekonomi och delar sin tid mellan Medicinska fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han är även forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund. Ulf undersöker i sin forskning relationerna mellan ekonomiska faktorer och individers hälsorelaterade beteenden.

Föreläsningen kommer att handla om mätning av ojämlikhet i hälsa: exempel från en studie om psykisk ohälsa.

Föreläsningen handlar om mätning av hälsoojämlikhet och ger exempel från en studie om psykisk ohälsa i Sverige. Just socioekonomiska skillnader i hälsa har länge varit ett populärt ämne att studera och diskutera inom både forskning och policy, och under föreläsningen ställs frågan: hur svårt kan det vara att mäta och analysera dessa skillnader?

Läs mer om Ulf Gerdthams forskning

Visa mer 
Visa mindre 

Styrning av primärvård – mer än bara pinnjakt

Anna Häger Glenngård, docent och universitetslektor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, forskar om organisation och styrning av vården. Anna har gjort ett flertal kartläggningar och studier om landstingens styrning och ledning av vårdcentraler.
Vid föreläsningen Styrning av primärvård – mer än bara pinnjakt kommer hon att presentera resultat från en aktuell kartläggning av de modeller för styrning som används i svensk primärvård i dag.

Styrningens roll, form och utveckling ur landstingens perspektiv kommer att diskuteras. Var är vi idag? Hur kom vi hit? Och vart är vi på väg?

Läs mer om Anna Häger Glenngårds forskning

Visa mer 
Visa mindre 

Why are better educated individuals in better health?

Petter Lundborg is professor in Economics at Lund University School of Economics and Management. He is the first researcher outside Stockholm and Uppsala to have been awarded the Assar Lindbeck medal for his contributions to the field of economics. Petter uses innovative methods to test hypotheses about causal relationships, mainly in the fields of health and labor economics, but also in family economics and household finance.

 

The lecture Why are better educated individuals in better health? focuses on questions such as: does better education cause people to obtain better health? Or are better educated individuals simply different in ways that also lead to better health? What are the mechanisms that could explain why better educated people obtain better health? The lecture will focus on Lundborg’s research on the topic but will also give a brief general overview of the field. The lecture is held in English.

Läs mer om Petter Lundborgs forskning

Visa mer 
Visa mindre 

Health and healthcare in early life: a long-run perspective

Volha Lazuka is a postdoctoral fellow in Economic History at Lund University School of Economics and Management. Her doctoral thesis explored the origins of income and health development in twentieth-century Sweden. The results suggest strong links between early-life health and later-life health and socio-economic outcomes.

Therese Nilsson is an Associate Professor in Economics at Lund University School of Economics and Management. She studies globalization with focus on health and poverty, as well as social norms and institutions; health shocks, and economic inequality and health.

The lecture Health and healthcare in early life: a long-run perspective will review the research literature on the importance of early-life health investments

It will also present results from on-going research on the role of investments in early-life health and how such investments can affect later life health, but also labour market and socio-economic outcomes over the life course. The focus of the lecture will be on historical welfare state reforms in Sweden. The lecture is held in English.

Read more about Volha Lazuka’s research

Read more about Therese Nilsson’s research

Visa mer 
Visa mindre 

Informal care: a neglected issue in the economic evaluations of the dementia care

Sanjib Saha holds a PhD in Health Economics and is currently employed as a postdoctoral researcher at the Health Economics Unit at the Medical Faculty at Lund University. In his research he mainly performs cost-effectiveness and cost benefit analysis of different interventions in several disease areas.

The lecture Informal care: a neglected issue in the economic evaluations of the dementia care will explain the importance of informal care cost in dementia research.

Moreover, examples of how the cost of informal care has been used in different cost-effective analyses for patients with dementia will be provided. The lecture will also explain, why it is difficult to estimate the cost of informal care in dementia research and possible solutions. The lecture is held in English.

Read more about Sanjib Saha’s research

Visa mer 
Visa mindre 

Kan ekonomer prioritera?

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Hans forskning inriktar sig på frågor som rör rationellt och mänskligt beslutsfattande under osäkerhet. Han är bland annat ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, Statens medicinsk etiska råd (Smer) och European Group of Ethics (EGE).

Föreläsningen Kan ekonomer prioritera? kommer att handla om prioriteringar i hälso- och sjukvården – om etiska utmaningar och motsättningar.

Visa mer 
Visa mindre 

Kvinnor och mäns obetalda omsorg om anhöriga: hur påverkas arbetsutbud, fritid och hälsa?

Maria Stanfors är professor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon studerar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen samt bestämningsfaktorer till familjebildning liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj.

Föreläsningen Kvinnor och mäns obetalda omsorg om anhöriga: hur påverkas arbetsutbud, fritid och hälsa? handlar om en stor samtida samhällsutmaning.

Detta i form av en åldrande befolkning sätter press på såväl pensionssystem som hälso- och sjukvårdstjänster, vilket kräver att fler arbetar längre, men samtidigt betonar politiker vård i hemmet som lösning på det växande omsorgsbehovet.

Det innebär att allt fler äldre vuxna, framför allt kvinnor, kombinerar omsorg och förvärvsarbete. Vilka är konsekvenserna av detta? Hur påverkas mäns och kvinnors arbetsutbud, fritid och hälsa av olika slags omsorgsansvar? Vilken betydelse spelar olika typer av politik för arbetsutbud och hälsa bland dem med omsorgsansvar? Situationen i Sverige jämförs med den i andra länder i Europa och Nordamerika.

Läs mer om Maria Stanfors forskning

Visa mer 
Visa mindre 
Senast uppdaterad: 2019-08-15