Statistik

Forskningsområden och utmaningar

Våra forskningsområden på statistiska institutionen är finansiell statistik, stokastiska nätverk, multivariat analys, biostatistik samt tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Vi bedriver forskning i statistik inom flera områden, nämligen:

Finansiell statistik

Inom finansiell statistik studerar vi bland annat optimala investeringsstrategier under restriktioner och beroenden mellan GARCH-processer.

Stokastiska nätverk

Institutionens forskning inom stokastiska nätverk är inriktad mot statistiska modeller för sociala nätverk.

Multivariat analys

En del av forskningen på detta område är koncentrerad kring utfallsrum med restriktioner; exempelvis studerar vi korrelationsstrukturer på simplexar och modeller för cirkulära data. En annan del är fokuserad på multivariata generaliserade linjära modeller och multilevelmodeller.

Biostatistik

Vid institutionen bedriver vi tillämpad forskning inom biostatistik i samarbete med bland annat neurokirurger, psykiatriker, barnläkare och tandläkare. Dessutom bedrivs teoretiskt inriktad biostatistisk forskning inom teorin för exakta test samt rörande modeller för livslängdsdata och för ordinaldata.

Tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen

Forskarna på institutionen bedriver även tillämpad forskning i samarbete med bland andra institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; sociologiska institutionen; institutionen för ekonomisk historia samt rättssociologiska enheten på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Läs mer om Statistiska institutionen

Senast uppdaterad: 2020-05-25