lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Till dig som har ont i nacke, axlar eller rygg

Var med i forskningsstudien

Du som har ont i nacke, axlar och rygg kan nu vara med i en forskningsstudie där en grupp forskare från Lunds universitet undersöker mötet mellan läkare och patienter som har problem med smärta i nacke, skuldror eller rygg. Forskarna vill ta reda på vad det är hos patienten som påverkar läkarens medicinska beslut.

– Vi vill ta reda på mer om vad som händer mellan patient och läkare, och vad det finns för faktorer som påverkar vilken vård olika patienter får, säger Margareta Dackehag som är koordinator för projektet.

Hur går studien till?

Om du är intresserad av att delta i studien ber vi dig skicka in din anmälan efter att ha samtyckt till medverkan (en länk till intresseanmälan och samtyckesformuläret finns längst ner på denna sida). I samband med din intresseanmälan ber vi dig svara på frågor om dig, din hälsa och några bakgrundsfrågor. Vi ber dig också att ange namn och en fungerande e-postadress. En del som anmält sitt intresse kommer att kontaktas via e-post och erbjudas att medverka i en kort intervju. Eventuell påminnelse om erbjudandet kommer också att skickas per e-post.

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Lunds universitet och Novakliniken. Intervjun spelas in med både bild- och ljudupptagning och kommer att äga rum på i en lokal på Novakliniken Missunna i Ystad. Intervjun liknar ett vanligt läkarbesök på så vis att deltagaren talar enskilt med en läkare om smärtan i nacke, skuldror eller rygg och orsakerna till smärtan. Det som skiljer sig från ett vanligt läkarbesök är att deltagaren inte lämnar intervjun med ett recept på läkemedel eller annan behandling. Deltagaren kan emellertid få råd om vart han eller hon ska vända sig inom sjukvården för att få hjälp för sina besvär.

De inspelade intervjuerna kommer att användas som underlag i en studie om läkarens behandling av patienter med smärta i nacke, skuldror eller rygg och vilka egenskaper hos patienten som påverkar läkarens medicinska beslut. I studien deltar studenter på läkarutbildningen vid Lunds universitet. Varje inspelning visas för flera av läkarstudenter som deltar i studien.

Ersättning

Efter intervjun får varje deltagare två trisslotter samt 500 kr som tack för sin medverkan.

Hantering av data och sekretess

Läkarstudenterna som deltar i studien kommer att se ansiktet och höra rösten på personen i inspelningen men får inga andra uppgifter som kan knytas till din person. Medverkande läkarstudenter kommer inte att få se inspelningar med individer som läkarstudenterna uppger att de känner igen. Dessutom kommer medverkande läkarstudenter att skriva på en sekretessöverenskommelse vilket innebär att de har tystnadsplikt och inte får föra vidare personlig information de tar del av i samband med visning av inspelningarna.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Endast de ansvariga forskarna har tillgång till all information och den kommer inte att användas för något annat än denna studie. Den information som direkt kan knytas till dig som person, dvs namn och e-postadress, kommer att förvaras separat från insamlade uppgifter. Övriga data arkiveras i enlighet med Lunds universitets regler. Allt material bevaras i tio år. Forskargruppen kommer bara att kunna analysera avidentifierad information.

Ansvarig för personuppgifter är Lunds universitet. Du har i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få ett registerutdrag och att begära och få rättelse av felaktiga uppgifter.

Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter, på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan kännas igen. Videoinspelningarna kommer inte användas som illustration på föreläsning eller konferens.

Frivillighet

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst lämna studien utan att ange skäl genom att kontakta huvudansvarig forskare Ulf-G Gerdtham. Allt material knutet till din person kommer då att raderas.

Du måste vara myndig för att delta.

Ansvariga

Studien genomförs av forskare vid Lunds universitet.

Huvudansvarig forskare:
Professor Ulf-G Gerdtham, tel. 046-222 48 10, e-post: ulf.gerdtham@med.lu.se

Övriga medverkande forskare:
Professor Anders Anell, tel. 070-585 35 04, e-post anders.anell@fek.lu.se.
Docent Erik Wengström, tel. 046-222 01 23, e-post erik.wengstrom@nek.lu.se
Fil Dr Margareta Dackehag, tel. 046-222 86 80, e-post margareta.dackehag@nek.lu.se
Docent Anders Beckman, tel. 040-39 13 61, e-post anders.beckman@med.lu.se
Distriktsläkare Magnus Kåregård, tel. 0411-796 80, e-post magnus.karegard@novakliniken.se
 

Ansvarig för personuppgifter är Lunds universitet.

Intresseanmälan och samtyckesformulär finner du här

Vill du delta i studien?

Hör av dig till forskargruppen! 

Fyll i webbformuläret här.