Med anledning av coronaviruset/covid-19

Utbildningar vid Ekonomihögskolan höstterminen 2020

Regeringen har tidigare beslutat att universitet och högskolor ges möjlighet att öppna igen för campusförlagd utbildning från och med den 15 juni. Detta arbete ska genomföras på ett sådant sätt att säkerhet och hälsa för anställda och studenter prioriteras. Vidare ska lärosätena agera ansvarsfullt och på ett sådant sätt att eventuellt framtida spridning av coronavirus kan minimeras.

Lunds universitet rektor har i beslut enligt ovan slagit fast att Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska gälla vid universitetet, vilket innebär:

 • Inga samlingar med personer överstigande 50 personer
 • Fysisk distansering ska efterlevas

För Ekonomihögskolans del betyder ovanstående restriktioner att undervisning och examination kommer att genomföras online de inledande tio veckorna av höstterminen 2020, med några särskilt definierade undantag av hybridundervisning.

Ekonomihögskolan har ett stort antal studenter på grund- och avancerad nivå, och lokalernas utformning gör att vi måste iaktta särskild försiktighet för att säkra en trygg terminsstart för både studenter och anställda.

Det här betyder i klartext:

 • Alla studenter uppmuntras att komma till Lund i samband med terminsstart 31 augusti.
 • Undervisningen kommer att genomföras online de inledande tio veckorna, vilket motsvarar 15 hp.
 • Alla studenter kommer att få information från respektive program och/eller institution kring vad som gäller både avseende terminsstart och terminens inledande kurser.
 • Studentkåren Lundaekonomerna kommer att hålla sin "the Novice Week" online för alla som anmäler sig i tid. Läs mer på Lundaekonomernas hemsida.
 • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Mycket av undervisningen kräver aktivt digitalt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta digitalt via fungerande mikrofoner och kameror.
 • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under inledningen av terminen.
 • Ekonomihögskolan anser att deltagande utan mikrofon och/eller kamera ej kan bedömas utgöra aktivt deltagande. Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment.
 • Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
 • Det kan förekomma enstaka kursmoment eller examinationer på plats i Ekonomihögskolans lokaler under denna period.

Tillgång till våra lokaler

 • Ekonomihögskolan planerar för att kunna öppna våra lokaler i mitten av augusti. I nuläget går det inte att ge besked om i vilken utsträckning lokalerna kan hållas öppna för studenter. Beslut i denna fråga förväntas i mitten av augusti.
 • Det går inte i dagsläget att med säkerhet uttala sig om studenter kommer att ha tillgång till fakultetens datorsalar eller ej. Och även om det kommer att finnas möjlighet till datoraccess, så kommer denna tillgång sannolikt att vara starkt begränsad.
 • Öppningstider kan också komma att behöva ändras med kort varsel. Denna information gäller även Ekonomihögskolans bibliotek samt studiemiljön LUSEM Learning Hub.

För internationella studenter samt för utbytesstudier

Ekonomihögskolan följer noga både Folkhälsomyndighetens råd samt Migrationsverkets anvisningar gällande studenter som kräver uppehållstillstånd för sina studier.

För internationella studenter samt för utbytesstudier hänvisas till den engelska versionen av denna information.

Senast uppdaterad: 2020-06-29